Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij pinwins, de mobiele applicatie (hierna te noemen de “APPLICATION”) van SPORTS AROUND YOU, S.L. (hierna de “VENNOOTSCHAP” of “SPORTENHOUDER” genoemd, zonder onderscheid). Hieronder zullen we de licentieovereenkomst die de voorwaarden regelt waarop u als gebruiker (hierna de “GEBRUIKER” of “GEBRUIKERS”) deze Mobiele Applicatie en de rest van de diensten mag gebruiken, in detail beschrijven:

JURIDISCHE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens van de eigenaar van het bedrijf hieronder weergegeven:

 • Bedrijfsnaam: SPORTS AROUND YOU, S.L.
 • CIF: B40529547
 • Registratiegegevens: Handelsregister van Valencia, Volume 10563, Boek 7844, Folio 169, Sectie 8, Blad V-184196
 • Maatschappelijke zetel: Av. Primado Reig, 86 – 13 / 46010 València
 • E-mailprivacy@pinwinsapp.com

1. GEBRUIKERS

De toegang en/of het gebruik van dit portaal en het downloaden en/of het gebruik van de door de VENNOOTSCHAP ontwikkelde mobiele applicatie geven de voorwaarde van de GEBRUIKER aan, die op basis van deze toegang, het downloaden en/of het gebruik de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. Bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing onafhankelijk van de Algemene Bedrijfsvoorwaarden die eventueel moeten worden nageleefd.

2. GEBRUIK VAN HET PORTAAL EN DE APPLICATIE

www.pinwinsapp.com en de ontwikkelde mobiele applicatie bieden toegang tot een veelheid van informatie, diensten, inhoud, programma’s of gegevens (hierna te noemen “de inhoud” en/of “de diensten”) op het internet van de VENNOOTSCHAP of haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. pinwins is een gepersonaliseerde sportapp voor het verbinden van sporters op elk moment en op elke plaats, het sturen van pushmeldingen over hun favoriete sporten en het geolokaliseren van nabijgelegen sportfaciliteiten op basis van hun favoriete sporten.

De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van het portaal en de TOEPASSING. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij een dergelijke registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettelijke informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen, waarvoor hij verantwoordelijk is, waarbij hij zich ertoe verbindt er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud en de diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die de VENNOOTSCHAP via haar portaal of TOEPASSING aanbiedt, op gepaste wijze te gebruiken en, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, niet te gebruiken voor (i) het uitvoeren van illegale, onwettige of tegen de goede trouw en de openbare orde indruisende activiteiten; (ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of illegale aard, ter verdediging van het terrorisme of tegen de rechten van de mens; (iii) schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van de VENNOOTSCHAP, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken, introduceren of verspreiden; (iv) proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere GEBRUIKERS en deze in voorkomend geval te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. De VENNOOTSCHAP behoudt zich het recht voor alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of de kinderen, de openbare orde of veiligheid of die naar haar mening niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval zal de VENNOOTSCHAP niet verantwoordelijk zijn voor de meningen die de GEBRUIKERS via de forums, chats of andere deelnamehulpmiddelen naar voren brengen.

3. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De VENNOOTSCHAP zelf, of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website en de mobiele TOEPASSING, evenals van de elementen die deze bevat (bijvoorbeeld beelden, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, etc.), die eigendom zijn van de VENNOOTSCHAP of haar licentiehouders. Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, van het geheel of een deel van de inhoud van deze website of de mobiele TOEPASSING, voor commerciële doeleinden, op elke drager en met elk technisch middel, zonder toestemming van de VENNOOTSCHAP, uitdrukkelijk verboden. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de ONDERNEMING te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang het maar uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het onderdrukken, wijzigen, ontduiken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of veiligheidssysteem dat op de pagina’s van de VENNOOTSCHAP is geïnstalleerd.

4. AFWIJZING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De VENNOOTSCHAP behoudt zich het recht voor om de toegang tot de diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, hetzij om technische, veiligheids-, controle- of onderhoudsredenen, hetzij wegens stroomuitval of enige andere gerechtvaardigde oorzaak.

Bijgevolg garandeert de VENNOOTSCHAP niet de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid of de continuïteit van het Web of de Applicatie of van de diensten, zodat het gebruik ervan door de GEBRUIKERS op eigen risico wordt uitgevoerd, zonder dat de VENNOOTSCHAP in die zin op enig moment aansprakelijk kan worden gesteld.

Bovendien neemt de VENNOOTSCHAP geen enkele verantwoordelijkheid op zich, bij wijze van voorbeeld, maar geen enkele beperking:

  • Van het gebruik dat de GEBRUIKERS maken van de materialen die op het web of de TOEPASSING zijn gerangschikt, of ze nu verboden of toegestaan zijn, in strijd met de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van de inhoud van het web zelf of van de portalen van derden.
  • Van de mogelijke schade voor de GEBRUIKERS als gevolg van een normale of abnormale werking van de zoekinstrumenten, van de organisatie of de locatie van de inhoud en/of de toegang tot de diensten en, in het algemeen, van de fouten of problemen die ontstaan bij de ontwikkeling of de instrumentatie van de technische elementen die de dienst vormen.
  • Van de inhoud van de pagina’s waartoe de GEBRUIKERS toegang hebben via links op het web of de TOEPASSING.
  • van het handelen of nalaten van derden, ongeacht of deze derden contractueel met de Vennootschap verbonden zijn.

Evenzo sluit het Bedrijf elke verantwoordelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen, evenals in de documenten of systemen die daarin zijn opgeslagen, zodat het Bedrijf in geen geval verantwoordelijk zal zijn wanneer deze zich voordoen:

  • Fouten of vertragingen in de toegang tot de diensten door de GEBRUIKER bij het invoeren van zijn gegevens in de overeenkomstige vorm of elke anomalie die zich kan voordoen wanneer deze incidenten te wijten zijn aan problemen in het internetnetwerk, oorzaken van toevallige gevallen of overmacht en elke andere onvoorziene gebeurtenis die buiten de goede trouw van de VENNOOTSCHAP valt.
  • Storingen of incidenten die zich kunnen voordoen in de communicatie, het verwijderen of onvolledig doorgeven, zodat er geen garantie is dat de diensten van de website voortdurend operationeel zijn.
  • Van de fouten of schade die worden veroorzaakt aan de website of de Applicatie door een inefficiënt en te kwader trouw gebruik van de dienst door de GEBRUIKER.
  • van de niet-exploitatie of problemen in het door de GEBRUIKER opgegeven e-mail adres om de gevraagde informatie te versturen.

In ieder geval verbindt de VENNOOTSCHAP zich ertoe de problemen die zich kunnen voordoen op te lossen en de GEBRUIKER alle nodige ondersteuning te bieden om tot een snelle en bevredigende oplossing van het incident te komen.

5. MODIFICATIES

De VENNOOTSCHAP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in haar portaal en/of de TOEPASSING en kan zowel de inhoud als de diensten die via het portaal worden aangeboden en de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

6. LINKS

In het geval datwww.pinwinsapp.com links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal het VENNOOTSCHAP geen enkele vorm van controle over dergelijke sites en inhoud uitoefenen. De VENNOOTSCHAP aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een buitenlandse website, noch zal zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, validiteit en constitutie van enig materiaal of informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites garanderen. Ook het opnemen van deze externe verbindingen impliceert geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten.

Het is uitdrukkelijk verboden hyperlinks voor commerciële doeleinden aan te brengen op websites die niet tot het VENNOOTSCHAP behoren en die toegang geven tot deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van het VENNOOTSCHAP. In ieder geval houdt het bestaan van hyperlinks op websites buiten het bedrijf geenszins het bestaan in van commerciële of handelsrelaties met de eigenaar van de website waar de hyperlink is aangebracht, noch de aanvaarding door het bedrijf.

7. RECHT OP UITSLUITING

De VENNOOTSCHAP behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de in de TOEPASSING aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, aan die GEBRUIKERS die zich niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden houden.

8. ALGEMEEN

De VENNOOTSCHAP zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar portaal vervolgen door middel van alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties die met de wet kunnen overeenstemmen.

9. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR

De VENNOOTSCHAP kan de hier vastgestelde voorwaarden te allen tijde wijzigen, mits deze naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier zijn vermeld. De geldigheid van deze voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en blijft van kracht totdat ze naar behoren worden gepubliceerd. gewijzigd door anderen.

10. GEGEVENSVERWERKING EN GEBRUIK VAN COOKIES

In overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Bescherming van Persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving op dit gebied, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u via onze website of door het verzenden van e-mails verstrekt, zullen worden opgenomen in de bestanden en de verwerking van de VENNOOTSCHAP voor de doeleinden beschreven in het privacybeleid, dat moet worden gelezen, begrepen en geaccepteerd voor het gebruik van deze website.

De VENNOOTSCHAP heeft zich ertoe verbonden de verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens na te leven en heeft daarom, rekening houdend met de stand van de techniek, de nodige maatregelen genomen om wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang te allen tijde te voorkomen.

In de formulieren die de persoonsgegevens verzamelen, wordt elke GEBRUIKER geïnformeerd over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. De GEBRUIKER is in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

Aan de andere kant informeert de VENNOOTSCHAP u dat door het bezoeken van het huidige webportaal geen persoonlijke gegevens automatisch worden geregistreerd die een GEBRUIKER identificeren, in plaats daarvan is er bepaalde informatie van niet-persoonlijke aard en niet identificeerbaar met een specifieke GEBRUIKER die wordt verzameld tijdens de live sessie voor door middel van apparaten genaamd “cookies” die ons in staat stellen om statistische informatie over het gebruik van het webportaal te verkrijgen om later verbeteringen aan te brengen. Elke GEBRUIKER moet ons Cookiebeleid raadplegen om op het web te kunnen navigeren.

In ieder geval hebben alle GEBRUIKERS het recht om te allen tijde het recht van toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, onderdrukking, verzet en overdraagbaarheid van de gegevens waarover zij beschikken, uit te oefenen door middel van een brief aan de VENNOOTSCHAP op het elektronische adres privacy@pinwinsapp.com. In het geval dat u dit in overweging neemt, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

11. GEOLOCATIE

De Applicatie kan nauwkeurige locatiegegevens verzamelen, gebruiken en delen, inclusief de real-time geografische locatie van de computer of het mobiele apparaat van de GEBRUIKER, indien geautoriseerd door de GEBRUIKER. Deze locatiegegevens kunnen door de TOEPASSING worden verzameld en gebruikt om GEBRUIKERS de locatie van de nabijgelegen sportfaciliteiten te laten zien op basis van hun favoriete sporten. In dit verband stemmen de GEBRUIKERS er uitdrukkelijk mee in dat hun geolocatiegegevens worden gedeeld met andere GEBRUIKERS en leveranciers om op een bepaald moment met succes sportevenementen te organiseren, deel te nemen aan evenementen of op geselecteerde locaties te raadplegen of te boeken. GEBRUIKERS kunnen ervoor kiezen om Geolocatie op hun apparaten uit te schakelen, zoals beschreven in het Privacybeleid voor gegevens.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen de VENNOOTSCHAP en de GEBRUIKER zal worden geregeld door de geldende Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Valencia (Spanje).

Copyright © 2022 pinwins

Alle rechten voorbehouden

by Socarrat

Copyright © 2022 pinwins | Alle rechten voorbehouden |by Socarrat

Deze actie, die MOBILE APPLICATION FOR CONNECTING SPORTERS/USERS heet en tot doel heeft een grote sportgemeenschap op te bouwen, sportgemeenschappen te digitaliseren, alle sporten te promoten en sportgewoonten en -gedrag te analyseren en te voorspellen, wordt medegefinancierd door het VALENCIAN INSTITUTE OF BUSINESS COMPETITIVENESS (IVACE) in zijn programma voor mkb-innovatieprojecten (INNOVA-CV) en door de EUROPESE UNIE via het operationele programma van de Valenciaanse Gemeenschap EFRO 2014-2020.

Deze actie, die MOBILE APPLICATION FOR CONNECTING SPORTERS/USERS heet en tot doel heeft een grote sportgemeenschap op te bouwen, sportgemeenschappen te digitaliseren, alle sporten te promoten en sportgewoonten en -gedrag te analyseren en te voorspellen, wordt medegefinancierd door het VALENCIAN INSTITUTE OF BUSINESS COMPETITIVENESS (IVACE) in zijn programma voor mkb-innovatieprojecten (INNOVA-CV) en door de EUROPESE UNIE via het operationele programma van de Valenciaanse Gemeenschap EFRO 2014-2020.