Condicions d'Ús

Li donem la benvinguda a pinwins, aplicació mòbil (d’ara endavant l’“APLICACIÓ”) de SPORTS AROUND YOU, S.L. (d’ara endavant l’“EMPRESA” o “SPORTS AROUND YOU” indistintament). A continuació, detallarem l’acord de llicència que regula els termes en què, com a usuari o usuària (d’ara endavant l’“USUARI” o els “USUARIS”), pot usar aquesta APLICACIÓ mòbil i la resta dels serveis:

INFORMACIÓ LEGAL

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es reflecteixen a continuació les dades de l’empresa titular següents:

 • Raó Social: SPORTS AROUND YOU, S.L.
 • CIF: B40529547
 • Dades registrals: Registre Mercantil de VALÈNCIA, Volum 10563, Llibre 7844, Foli 169, Secció 8, Full V-184196
 • Domicili social: Av. Primado Reig, 86 – 13 / 46010 València
 • Adreça electrònica: privacy@pinwinsapp.com

1. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal i la descàrrega i/o ús de l’APLICACIÓ mòbil desenvolupada per l’EMPRESA atribueixen la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés, descàrrega i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les Condicions citades són aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resulten d’obligat compliment.

2. ÚS DEL PORTAL I L’APLICACIÓ

www.pinwinsapp.com i l’APLICACIÓ mòbil desenvolupada proporcionen l’accés a multitud d’informacions, serveis, continguts, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts” i/o “els serveis”) en Internet pertanyents a l’EMPRESA o als seus llicenciadors als quals l’USUARI puga tenir accés. pinwins és una app d’esport personalitzat per a connectar esportistes en qualsevol moment i en qualsevol lloc, enviar-los notificacions automàtiques sobre els seus esports favorits i localitzar instal·lacions esportives pròximes segons els seus esports favorits.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i l’APLICACIÓ. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya, de la qual és responsable i es compromet a fer un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que l’EMPRESA ofereix a través del seu portal o APLICACIÓ i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’EMPRESA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres USUARIS i modificar o manipular els seus missatges. L’EMPRESA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu entendre, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, l’EMPRESA no és responsable de les opinions abocades pels USUARIS a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’EMPRESA, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web i l’APLICACIÓ mòbil, així com dels elements que s’hi contenen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’EMPRESA o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web o l’APLICACIÓ mòbil, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’EMPRESA. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial, titularitat de l’EMPRESA. L’USUARI pot visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de l’EMPRESA.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’EMPRESA es reserva el dret a interrompre l’accés als serveis en qualsevol moment i sense avís previ, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, l’EMPRESA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del lloc web o l’APLICACIÓ ni dels serveis, per la qual cosa la utilització d’aquests per part dels USUARIS es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguen exigir-se responsabilitats a l’EMPRESA en aquest sentit.

A més, l’EMPRESA no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • De la utilització que els USUARIS facen dels materials disposats en la web o l’APLICACIÓ, ja siguen prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la pròpia web o dels portals de tercers.
  • Dels eventuals danys i perjudicis als USUARIS causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització geogràfica dels continguts i/o accés als serveis i, en general, dels errors o problemes que es generen en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que formen el servei.
  • Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els USUARIS puguen accedir des d’enllaços inclosos en la web o l’APLICACIÓ.
  • Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers pogueren estar units a l’EMPRESA mitjançant via contractual.

De la mateixa manera, l’EMPRESA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguen deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguen produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes que s’hi emmagatzemen, per la qual cosa l’EMPRESA no és responsable en cap cas quan es produïsquen:

  • Errors o retards en l’accés als serveis per part de l’USUARI a l’hora d’introduir les seues dades en el formulari corresponent o qualsevol anomalia que puga sorgir quan aquestes incidències siguen degudes a problemes en la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’EMPRESA.
  • Fallades o incidències que pogueren produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguen constantment operatius.
  • Dels errors o danys produïts al lloc web o l’APLICACIÓ per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI.
  • De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI per a l’enviament de la informació sol·licitada.

En tot cas, l’EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguen sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’USUARI per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

5. MODIFICACIONS

L’EMPRESA es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que considere oportunes en el seu portal i/o l’APLICACIÓ, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d’aquesta com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

6. ENLLAÇOS

En el cas que en www.pinwinsapp.com es disposaren enllaços cap a altres llocs d’Internet, l’EMPRESA no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’EMPRESA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 
Queda expressament prohibida la introducció d’enllaços amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a l’EMPRESA que permeten l’accés al present portal web sense consentiment exprés de l’EMPRESA. En tot cas, l’existència d’enllaços en llocs web aliens a l’empresa, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’establisca l’enllaç, ni l’acceptació per part de l’EMPRESA.

7. DRET D’EXCLUSIÓ

L’EMPRESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts en l’APLICACIÓ sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells USUARIS que incomplisquen aquestes Condicions Generals d’Ús.

8. GENERALITATS

L’EMPRESA perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

9. MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURACIÓ

L’EMPRESA pot modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les condicions citades anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

10. TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable en la matèria, l’informem que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics seran incorporats als fitxers i tractaments de l’EMPRESA per a les finalitats descrites en la política de privacitat, la qual ha de ser llegida, compresa i acceptada per a la utilització del present portal web.

L’EMPRESA es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, per això ha adoptat les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

En els formularis que recapten dades personals, cada USUARI serà informat sobre les finalitats per a què es recapten les dades. L’USUARI respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

D’altra banda, l’EMPRESA l’informa que per visitar el present portal web no queda registrat de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifique un USUARI; en canvi, hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un USUARI concret que es recull durant la sessió en directe mitjançant dispositius anomenats “cookies” que ens permeten obtenir informació estadística sobre l’ús del portal web per a poder-hi realitzar millores després. Cada USUARI ha de consultar la nostra Política de Cookies per a navegar pel web.

En qualsevol cas, tots els USUARIS tenen dret a exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició i portabilitat de dades que tenen, mitjançant escrit adreçat a l’EMPRESA en l’adreça electrònica privacy@pinwinsapp.com. En el cas que considere, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

11. LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

L’APLICACIÓ pot recollir, utilitzar i compartir dades precises sobre localitzacions, incloent-hi la localització geogràfica en temps real de l’ordinador o dispositiu mòbil de l’USUARI, sempre que l’USUARI ho autoritze. Aquestes dades de localització poden ser recollides i utilitzades per l’APLICACIÓ per a mostrar als USUARIS la ubicació de les instal·lacions esportives pròximes segons els seus esports favorits. En aquest sentit, els USUARIS consenten expressament que les seues dades de localització geogràfica siguen compartides amb altres USUARIS i proveïdors per a poder realitzar amb èxit trobades esportives, participar en esdeveniments o consultar o reservar en les instal·lacions seleccionades en cada moment. Els USUARIS poden optar per desactivar la localització geogràfica en els seus dispositius segons es detalla en la Política de Privacitat de Dades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’EMPRESA i l’USUARI es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de València (Espanya).

Copyright © 2022 pinwins

Tots es drets reservats

by Socarrat

Copyright © 2022 pinwins | Tots els drets reservats | by Socarrat

Esta actuació, que s’anomena APLICACIÓ MÒBIL PER A CONNECTAR USUARIS ESPORTISTES, els objectius de la qual són construir una gran comunitat esportista, digitalitzar comunitats esportives, promocionar tots els esports i analitzar i predir hàbits i comportaments esportius, està cofinançada per l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) en el seu Programa de Projectes d’Innovació de PIME (INNOVA-CV) i per la UNIÓ EUROPEA a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Esta actuació, que s’anomena APLICACIÓ MÒBIL PER A CONNECTAR USUARIS ESPORTISTES, els objectius de la qual són construir una gran comunitat esportista, digitalitzar comunitats esportives, promocionar tots els esports i analitzar i predir hàbits i comportaments esportius, està cofinançada per l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) en el seu Programa de Projectes d’Innovació de PIME (INNOVA-CV) i per la UNIÓ EUROPEA a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.